اطلاعات فنی
عرض 4,845 2343 965 902 1,455
ارتفاع 1,830 234235 1,085 234235 1,415
عمق 1,455 (front) 1,028 (front) 1,388
سطح 2,795 (rear) 965 (rear) 1,384
کیفیت 1,591 (front) 1,155 4566 70
مقاومت 1,591 3452 880    

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

TC 1008

TC 2294

TC 5745

TC 62331

TC 62332

TC 62335

TC 16104

Prev Next Close