اطلاعات فنی
مشخصات مشخصات فنی استاندارد
طبقه بندی مصرف استاندارد 33 - اماکن پرتردد EN 685
قطر 2 میلیمتر EN 428
ابعاد 250Χ 250 میلیمتر
300Χ 300 میلیمتر
500Χ 500 میلیمتر
EN 430
وزن 4/1 کیلوگرم در متر مربع EN 427
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) M
ΔL < 0/0400 میلیمتر
EN 660-1
میزان فرورفتگی (میلیمتر) < 0/04 EN 433
مقاومت در برابر چرخ صندلی اثری مشاهده نمیشود EN 425
مقاومت در برابر انتقال گرما (K/W) 0/69 DIN 51612
مقاومت در برابر آتش B1 DIN 4102
مقاومت در برابر نور 5-6 EN ISO 105-BO2
عایق صدا حدود 2 دسی بل ISO 140/ISO 717
مقاومت در برابر مواد شیمیایی در برابر مواد مختلف مقاومت دارد DIN 423
مقاومت و ثبات ابعاد در برابر حرارت < 0/15 % EN 434

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

M001

M002

M003

M004

M005

M006

M007

M008

M009

M010

Prev Next Close