اطلاعات فنی
مشخصات مشخصات فنی استاندارد
طبقه بندی مصرف استاندارد 33 - اماکن پرتردد EN 685
قطر 2 میلیمتر EN 428
ابعاد 250Χ 250 میلیمتر
300Χ 300 میلیمتر
500Χ 500 میلیمتر
600Χ 600 میلیمتر
EN 430
وزن 4/1 کیلوگرم در متر مربع EN 427
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) M
ΔL < 0/0400 میلیمتر
EN 660-1
میزان فرورفتگی (میلیمتر) < 0/04 EN 433
مقاومت در برابر چرخ صندلی اثری مشاهده نمیشود EN 425
مقاومت در برابر انتقال گرما (K/W) 0/69 DIN 51612
مقاومت در برابر آتش B1 DIN 4102
مقاومت در برابر نور 5-6 EN ISO 105-B02
عایق صدا حدود 2 دسی بل ISO 140/ISO 717
مقاومت در برابر مواد شیمیایی در برابر مواد مختلف مقاومت دارد DIN 423
مقاومت و ثبات ابعاد در برابر حرارت < 0/15 % EN 434

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

VL16

VL19

VL20

VL22

VL23

VL30

VL35

VL38

VL39

VL40

VL43

VL44

VL47

VL49

VL60

VL65

VL67

VL76

VL94

Prev Next Close